پایش لحظه ای آب و پساب
 
آنالایرر مجتمع پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و ارگانیک aquaTest-MO
ساخت کمپانی ADASA اسپانیا
 
اندازه کیری همزمان پارامترهای: pH, Temp., Redox, Conductivity, Dissolved Oxygen, Turbidity, SAC 254 (COD, BOD & TOC)C
 
مناسب کلیه کاربردها بدلیل برخورداری از سیستم تمیزکننده اتوماتیک و کارآمد

 

آنالایزر آمونیوم aquaMonia
ساخت کمپانی ADASA اسپانیا
 
اندازه گیری یون آمونیوم مطمئن ترین روش در بررسی سلامت آب های سحطی از نظر وارد شدن آلاینده های صنعنی، فاضلاب و کودهای شیمیایی می باشد.
 
عرضه در سه مدل به منطور تشخیص غلظت های مختلف آمونیم در کاربردهای متقاوت 

کارکرد اتوماتیک و  نیاز کم به خدمات سرویس و نگه داری  


 

 

آنالایزر BOD (مواد ارگانیک بیولوژیک) DBO

ساخت کمپانی ADASA اسپانیا

اندازه گیری BOD در 90 دقیقه

طراحی شده برای کارکرد مداوم 24/365


 

آنالایزر آنلاین COD فرابنفش و/یا نیترات با پرابOdysséo، IN-SITU
 • کاربردهای اصلی
  • تصفیه فاضلاب / ادوات رفع نیترات/ کنترل تزریق منعقد کننده در تصفیه آب آشامیدنی /
  • استخراج آب آشامیدنی / ارزیابی پساب صنعتی / ارزیابی آب باران / صنایع غذایی

 

 • هزینه های کارکرد خیلی کم ، بدون نیاز به فیلتراسیون آب ، سیستم تمیزکنندگی خودکار ،

          منبع تغذیه اصلی ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی روی انتقال دهنده ، کنترل از راه دور اندازه گیری

 

 • محدوده اندازه گیری:
  • m0 – 250 mg/l NO3-
  • m(0 – 50 mg/l N – NO3(-
  • m0 – 100 Abs/m (رودخانه ، آب آشامیدنی)
  • m0 – 1000 Abs/m ( فاضلاب)

 
 

آنالایزر دوگانه نیترات و COD فرابنفش NCT200
 • کاربردهای  اصلی :
  • ارزیابی آب رودخانه / ادوات رفع نیترات
  • تصفیه فاضلاب / کنترل تزریق منعقد کننده در تصفیه آب آشامیدنی / استخراج آب آشامیدنی / ارزیابی پساب صنعتی / ارزیابی آب باران / صنایع غذایی
  • هزینه های کارکرد خیلی کم ، بدون نیاز به فیلتراسیون آب ، سیستم تمیزکنندگی خودکار ،منبع تغذیه اصلی/باطری ،دیتالاگر داخلی ،نمایش گرافیکی
 • محدوده اندازه گیری:
  •  m0 – 250 mg/l NO3-
  • m(0 – 50 mg/l N – NO3(-
  • m0 – 100 Abs/m (رودخانه ، آب آشامیدنی)
  • m0 – 1000 Abs/m ( فاضلاب)
  •  بقیه محدوده ها در صورت تقاضا

 

آنالایزر COD فرابنفش آنلاین CT200
 • کاربردهای  اصلی:
  • کنترل تزریق منعقدکننده در تصفیه آب آشامیدنی/ کنترل COD پساب صنعتی / ارزیابی آب باران/
  • تصفیه فاضلاب / ارزیابی آب رودخانه
 • هزینه های کارکرد خیلی کم ، بدون نیاز به فیلتراسیون آب ، سیستم تمیزکنندگی خودکار ،

             منبع تغذیه اصلی/باطری ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی

 • محدوده اندازه گیری:
  •  m0 – 100 Abs/m (رودخانه ، آب آشامیدنی)
  • m0 – 1000 Abs/m ( فاضلاب)
  • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا

 

آنالایزر کدورت و همه جامدهای معلق .Turbiggo ،T.S.S
 • کاربردهای اصلی :
  • استخراج آب آشامیدنی / فاضلاب صنعتی و شهری / ارزیابی پساب صنعتی / ارزیابی آب باران / ارزیابی آب رودخانه
 • منبع تغذیه اصلی ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی
 • محدوده اندازه گیری:
  • کدورت:
   • m0.01 – 1000 FNU
  •  .T.S.S:
   • m0.01 – 4000 mg/l
  • اکسیژن نامحلول (امکانات اختیاری):
   • m0 – 25 ppmیا m 0 – 200 % SAT

 آنالایزر پارامترهای فیزیکی - شیمیایی Physéo
 • کاربردهای اصلی :
  • استخراج آب آشامیدنی / فاضلاب صنعتی و شهری / ارزیابی پساب صنعتی/

                              ارزیابی آب باران / ارزیابی  آب رودخانه

 • دستور خروجی برای تمیز کردن ، منبع تغذیه اصلی ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی
 • محدوده اندازه گیری:
  • :  pH
   • 0 - 14
  • رسانایی:
   • 0 – 2000 μS/cm
   • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا
  • دما:
   • 0°C / 120°C
  • اکسیژن نامحلول:
   • m0 – 25 ppmیا m0-200 % SAT 
  •  :T.S.S.
   • 0 – 30 000 mg/l

 
 

آنالایزر آنلاین یون های آمونیاک AM200
 • کاربردهای اصلی:
  • ارزیابی آب رودخانه / ارزیابی پساب صنعتی / تصفیه فاضلاب
 • هزینه های کارکرد خیلی کم ، بدون نیاز به فیلتراسیون آب ،عدم حساسیت به کدورت و جامدهای معلق ،

         سیستم تمیزکنندگی خودکار ،منبع تغذیه اصلی/باطری ،دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی

 • محدوده اندازه گیری:
  • m0 – 10 and 0 – 500 mg/l NH4+
  • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا

 آنالایزر چندمنظوره آنلاین NO3 , DCO UV*, NH4 یا یون Ammonit200,S و Ammonit200-S
 • کاربردهای اصلی :
  • استخراج آب آشامیدنی / فاضلاب صنعتی و شهری / ارزیابی پساب صنعتی /
  • ارزیابی آب باران / ارزیابی آب رودخانه / شبکه فاضلاب
 • هزینه های کارکرد خیلی کم  ، بدون نیاز به فیلتراسیون آب ، سیستم تمیزکنندگی خودکار ،

          منبع تغذیه اصلی ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی

 • محدوده اندازه گیری:
  • m0 – 10 and 0 – 500 mg/l NH4+
  • m0 – 250 mg/l NO3-
  • m (0 – 50 mg/l N - NO3(-
  • m0 – 100 Abs/m(رودخانه ، آب آشامیدنی)
  • m0 – 1000 Abs/m (فاضلاب)
  • m0 – 50 mg/l S2
  • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا

 آنالایزر سولفید آنلاین SU200
 • کاربردهای اصلی :
  • ارزیابی پساب صنعتی / تصفیه فاضلاب / شبکه فاضلاب / رفع بوهای زائد
 • هزینه های کارکرد خیلی کم ، بدون نیاز به فیلتراسیون آب ،

         عدم حساسیت به کدورت و جامدهای معلق ، سیستم تمیزکنندگی خودکار ،

         منبع تغذیه اصلی/باطری ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی

 • محدوده اندازه گیری:
  • 0 – 50 mg/l S2-
  • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا

 آنالایزر نیترات آنلاین NT200
 • کاربردهای اصلی:
  • ارزیابی آب رودخانه / استخراج آب آشامیدنی / ادوات حذف نیترات / تصفیه فاضلاب / صنایع غذایی
 • هزینه های کارکرد خیلی کم ، عدم نیاز به فیلتراسیون آب ،سیستم تمیزکنندگی خودکار ،منبع تغذیه اصلی/باطری ، دیتالاگر داخلی ،نمایش گرافیکی
 • محدوده اندازه گیری:
  • m (0 – 50 mg/l N – NO3(-
  • m 0 – 250 mg/l NO3-
 • بقیه محدوده ها درصورت تقاضا

 

آنالیزر مبتنی بر فلورسنس مرئی یا فرابتفش ، دارای هدهای نوری مختلف : FL200,C, H, R, F
 • هزینه های کارکرد خیلی کم ، سیستم تمیزکنندگی خودکار، منبع تغذیه اصلی/باطری ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی
 • FL200-C
  • کروفیل – آ
  • کاربردهای اصلی :
   • ارزیابی آب رودخانه ، دریاچه ، مخزن آب ، آب آشامیدنی ، پرورش ماهی
  • محدوده اندازه گیری:
   • 0-300μg/l Chl – a
   • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا
 • (FL200-H (H/MO
  • OIL IN WATER
  • کاربردهای اصلی :
   • ارزیابی آب رودخانه، تصفیه آب های زیرزمینی ،استخراج آب آشامیدنی ، اندازه گیری پارامتر آب خنک کننده ،بازسازی خاک
  • محدوده اندازه گیری:
   • H) 0 – 10 mg/l Phenol equiv., (H/MO) 0 – 100 Abs/m)
   • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا
 • FL200-R یا FL200-F
  • FL200-R : RHODAMIN, FL200-F : FLUORESCEIN
  • کاربرهای اصلی:
   • ردیاب فلورسنت:مطالعات آلاینده های آب های زیرزمینی برای کارخانه شیمیایی ، کالیبراسیون شار تصفیه آب ، اندازه گیری شار در جریان
  • محدوده اندازه گیری:
   • 0-1000ppb Rhodamin, 0 – 1000 ppb Fluorescein
   • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا

 آنالایزر کنترل پروسه در صنعت PCA200
 • کاربردهای اصلی:
  • کنترل پروسه در صنعت / تصفیه فاضلاب
 • بدون نیاز به فیلتراسیون آب ، سیستم تمیزکنندگی خودکار ، منبع تغذیه اصلی/باطری ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی
 • پارامترها:
  • فرمالدهید
  • نیکل
  • H2O2
  • NO2

 
آنالایزر آنلاین کروم 6ظرفیتی CR200
 • کاربردهای اصلی :
  • پساب صنعتی / ارزیابی آب رودخانه
 • هزینه های کارکرد خیلی کم ف بدون نیاز به فیلتراسیون آب ، سیستم تمیزکنندگی خودکار ، منبع تغذیه اصلی/باطری ، دیتالاگر داخلی ، نمایش گرافیکی
 • محدوده اندازه گیری:
  •  mg/l Cr+ 6
  • بقیه محدوده ها در صورت تقاضا

      لیست محصولات
    نظرسنجی

 نظر شما درباره سایت چیست ؟

خوب
متوسط
ضعیف
عالی
نظرات : 15
مشاهده نتیجه
    پیوند ها
صفحه اصلی   ::  درباره ما   ::  محصولات   ::  خدمات   ::  گالری عکس   ::  اخبار و مقالات   ::  مجوز ها و تاییدیه ها   ::  کمپانی های طرف قرارداد   ::  تماس با ما   :: 
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد . طراحی سایت